Chíp biết bò rồiiiiiiiiiiiiii

You may also like...

2 Responses

  1. NGOC says:

    It’s shocked !!! Cô N chưa thấy ai bò bằng 3 chi nhanh nhu Chíp vậy, nếu Chíp mà dùng luôn cả cái chân còn lại thì thế nào nhỉ? Nhưng đúng là nhìn Chíp lê chân thảm thật đấy, nhất là mẹ G lại còn đặt một cái khay phía trước cho Chíp lết tới nữa, hix!

  1. 31/03/2008

    […] đầu tiên anh hai biết bò thì anh bò cực nhanh, nhưng lúc đó anh đã 8 tháng 5 ngày. Còn em mới có 6 tháng […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.