Cậu và cháu

You may also like...

3 Responses

  1. Quế says:

    Oh, nhanh that. Nghé ngay nao do u?

  2. lilas says:

    bây giờ mới biết cậu Nghé là ai (trước giờ đọc blog không hiểu gì cả !!!) vì lúc bọn mình học chung NGT, có lần đến nhà Giang chơi, đâu có thấy em Nghé …

  3. songgiang says:

    Ừ nhớ có một thời mình về nhà nhau chơi nhỉ…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.