08/10/2008

You may also like...

1 Response

  1. PAnh says:

    MA giỏi cực đấy. Sao mà có thể nói sớm được đến thế nhỉ. Chị Cún phải được 15-16 tháng mới nói được từng đó. Đứa thứ 2 thường có vẻ lanh lẹ thông minh hơn Giang nhỉ?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.