Có ai hát được như An không nào

You may also like...

2 Responses

  1. chị Duyên says:

    An đáng yêu lắm..! chắc mốt An cao nhỉ, nhớ hai đứa nhiều.:x

  2. Bà nội says:

    An hát thì khỏi chê rồi, đúng nhịp điệu lắm nha. Có bà nội thi hát được cùng An đây nè. Mẹ Giang nói bà nội là “chiên gia” phóng tác mà:)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.