What’s that noise?

You may also like...

1 Response

  1. Bà nội says:

    An giỏi tiếng Anh và phản ứng nhanh thật. Cả nhà đừng có ăn thiếu thanh nhã (chẹp chẹp, ồn ào) bị con gái chê đấy:)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.