In my Indian dreams (poem by Duy)

You may also like...

1 Response

  1. Chú Hiếu says:

    Duy viết thơ hay quá, với đủ các giác quan cảm xúc ^_^

Leave a Reply