Tagged: hỏi đáp

6

Bạn Khôi trả lời

Hôm nay bạn Duy về vào đọc những câu trả lời của bạn Khôi và lập tức cầm bút đỏ lên chỉnh sửa. Với câu 1 và 3, mẹ Châu nhớ giải thích cho bạn Khôi là bạn Duy muốn hỏi cái khác chứ không phải bạn Khôi trả lời sai nhé. 124480 Còn câu 2 thì có lẽ mỗi người đo nhiệt độ mặt trăng ở một chỗ khác nhau vào thời điểm khác nhau nên đáp án có chút chênh lệch. Bạn Duy muốn nói lại cho rõ hơn ý câu 1 và 3 như thế này: 1....