Tagged: tên

“mạ mi ơi” 0

“mạ mi ơi”

Duy gọi mẹ như thế đấy. Chẳng hiểu lấy ở đâu ra. Nghe cứ như mấy ông người miền trung gọi vợ. Duy gọi ba là chuẩn nhất. Gọi bà nội là “bà dội”. Duy đã nhớ tên được nhiều người: bác Tuấn, bác Mẫn, bác Anh (bác Quang Anh), bác Vinh, anh Tũn, anh An, cô Dung, bác Vũ, bác Thắng, Minh An. Nhưng chẳng biết tên ba mẹ và bà nội đâu.